GHID DE CONVERSAŢIE
PENTRU RADIOAMATORI
EDIŢIA A CINCEA
2013
ROMÂNÃENGLEZÃ, FRANCEZÃ, SPANIOLÃ, ITALIANÃ, GERMANÃ

 Întocmit de Francisc Grünberg, YO4PX


Mic dicţionar român-englez

(Din raţiuni de logistică web acest dicţionar este postat pe o pagină separată de pagina principală a Ghidului de conversaţie propriu-zis, care poate fi accesată la această adresă.)

Abonament (la o publicaţie)  subscription – sabscripşăn
acasă - home - houm 
acord - tuning - tiuning
acorda - to tune - tu tiun
acord fin - fine tuning - fain tiunin
acordor de antenă, transmatch antenna tuner, transmatch - entenă tiună, trensmeci
activ - active - ectiv
activititate - activity - ectiviti
acum now - nau
acumulator - accumulator - ăchiumuleită
(a) adapta - to match, to adapt, to fit -tu meci, tu ădept, tu fit
adaptarea antenei antenna matching - entenă mecing
adaptat matched - mecid
adaptor de antenă - antenna tuner - entenă tiună
administrator de sait (webmaster) webmaster - uebmastă
adresă address - ădres
aer - air - er
afişaj display - displei
afişaj digital (de ex. al frecvenţei) - digital read-out - digităl ridaut
a ajusta - to adjust - tu ădjast
ajutor / a ajuta - help / to help - help / tu help
alaltăieri - the day before yesterday - dă dei bifo iestădei
alăturată (camera, casa) - next door - next dor
alături beside, nearby - bisaid, niãbai
aleatoriu (de ex. o legătură radio) - random - rendom
(a) alege - to select - tu select
alfabetul fonetic - phonetic alfabet - fonetic alfăbet
alfabetul Morse (codul) - the code - dă coud
(a) alimenta to feed - tu fid
alimentator - power supply (-unit) - pauă săplai (-iunit)
(a) alterna - to toggle - tu tagl
altul, alta - another - ănadă
alunecare de frecvenţă - frequency drift - fricuănsi drift
(a) amâna / amânat - to postpone / postponed - tu postpon / postpond
ambii, ambele - both - bos
american (geografic, din S.U.A.) stateside - steitsaid
amiază noon, midday - nun, mid-dei
amic, tovarăş - mate, pal - meit, pel
amic (familiar, «bătrâne») - old boy, old man, old chap - old boi, old men, old cep
                                                                                      (în telegrafie OB, OM, OC)
amper / amperaj - ampere/ amperage - ămper/ ãmpereigi
amplasament - location - locheişăn
amplificator de putere - power amplifier - pauă emplifaiă
amplificator liniar - linear amplifier - lineă emplifaiă
amurg - twilight - tuailait
amuzant - funny - fani
an - year - iă
ancoră (a unei antene sau pilon) guy - gai
(a) andosa / andosare (o diplomă) to endorse / endorsment - tu indãs / indãsmănt
(a) anexa / anexez - to enclose / I enclose - tu encloz / ai encloz
anod anode, plate - enod, pleit
anotimp season - sizăn
antemeridian - antemeridian, a.m. - entimeridiăn, ei-em
antenă - antenna - entenă
antenă Delta loop - Delta loop antenna - deltă lup entenă
antenă de unde scurte - HF antenna - eici-ef entenă
antenă de ultrascurte - VHF antenna - vi-eici-ef entenă
antenă dipol dipole antenna - daipol entenă
antenă directivă, beam directional antenna, beam dârecşănăl entenă, bim
antenă fir lung - long wire antenna - long oaiă entenă
antenă ground-plane - groundplane antenna, GP - graundplein entenă, gi-pi
antenă interioară - indoor antenna - indor entenă
antenă în formă de V - V-antenna - vi-entenă
antenă înclinată - sloping wire antenna, sloper slopin oaiă entenă, slopă
antenă monoband - monoband antenna - monobend entenă
antenă pentru două benzi - duoband antenna - duobend entenă
antenă pentru mai mult benzi multiband antenna măltibend entenă
antenă pentru trei benzi - triband antenna, tribander traibend entenă, traibendă
antenă (cubical) quad - (cubical) quad antenna (chiubicăl) cuăd entenă
antenă rotativă - rotatable antenna - roteităbăl entenă
antenă V inversat - inverted V antenna - invãtăd vi entenă
antenă verticală - vertical antenna - vãrticăl entenă
antenă Yagi - Yagi antenna - ieghi entenă
antene suprapuse stacked antennas - stecd entenăs
antet - header - hedă
antrenament, exersare - training, practice - treining, prectis
anuar al indicativelor şi adreselor - Callbook - colbuc
(a) anula, anulat (a elimina)  - to delete / deleted - tu dilit / dilităd
a anula, anulat (de ex. o acţiune) -to cancel, cancelled - tu chensăl, chensăld
apel direcţional - directional call - dârecşănăl col
apel general general call, CQ - genărăl col, si-chiu
apel telefonic prin reţeaua naţională land-line call - lend-lain col
apel la mare distanţă - long distance call - long distăns col
aprilie - April - eiprăl
aproape (cât pe ce) - almost - olmăust
aproape (spaţial) near, close - niă, clous
aproape (temporal) - near - niă
aprobare - permission, approval - permişân, ăpruvăl
aproximativ - approximately - ăproximetli
apus - sunset - sanset
armonice harmonics - hărmonics
(a) asculta / ascult - to listen / I am listening - tu lisăn / ai em lisnin
ascultă! listen! - lisăn
ascultător (receptor) listener - lisnă
asociaţie association - ăsosieişăn
astăzi - today – tudei
(a) aştepta - to wait, to stand by - tu ueit, tu sten bai
atenuare - attenuation - atăniueişăn
atenuator de zgomot - noise blanker - noiz blencăr
august - August - ogăst
autoconstruit - home-made, homebrew houm-meid, houmbriu
autooscilaţie - self-oscillation - self-assileişăn
autoritatea emitentă a autorizaţiei licensing authority - laisănsing otoriti
autorizare prin reciprocitate reciprocal licensing - resiprocăl laisensing
autorizat - licensed - laisănsd
autorizaţie license - laisăns
autorizaţie CEPT (valabilă în ţările semnatare ale Convenţiei CEPT) - 
                                                                            CEPT license - si-i-pi-ti laisăns
autorizaţie temporară - temporary license - temporări laisăns
(a) auzi - to hear - tu hiă
avertisment, avertizare - warning -  uărnin
axul de rotire al antenei mast - mast
  
Baliză radio – radio beacon – rediou bicăn 
balun - balun - bălun
bandă - band - bend
bandă de radioamator - radio amateur band rediou emătăr bend
bandă laterală - sideband - saidbend
bandă laterală inferioară - lower sideband, LSB - louă saidbend, el-es-bi
bandă laterală superioară - upper sideband, USB -apă saidbend, iu-es-bi
bandă laterală unică - single sideband, SSB - singăl saidbend, es-es-bi
baterie battery - betări
bătrân, vechi old - old
bilunar bi-monthly - bai-mansli
bine (ei, bine) - well - uel
birou bureau – biurău
(a) bloca, blocat - to lock, locked - tu loc, locd
bobină coil - coil
bobină de şoc - choke - şouc
(a) branşa - to plug in - tu plag in
branşament, fir de legătură - lead - lid
bruiaj - jamming - gemin
brum hum - ham
buclă / buclă închisă loop / closed loop - lup / clozd lup
bucuros / cu plăcere glad / gladly - gled / gledli
buletin (de informaţii) bulletin - biulătin
buletin meteo - weather report - uedă ripot
bun, bună (lucru) - good - gud
bun / bunătate, amabilitate - kind / kindness - caind / caindnes
buton - button - batăn
  
Cablu cable - cheibăl
cablu coaxial coax cable - coex cheibăl
caiet de staţie - log, logbook - log, logbuc
calamitate (naturală) - (natural) calamity (neciurăl) călemiti
calculator computer, PC - compiută, pi-si
cald - warm - uăm
calea lungă (de propagare a semnalului) - long path - lon pas
calea scurtă short path - şot pas
(a) calibra / eu calibrez to calibrate/ I calibrate - tu cãlibreit / ai cãlibreit
calibrator - calibrator - chelibreită
calitate - quality - cuăliti
camera radioamatorului - shack - şec
canal - channel - cenăl
capacitate - capacity - căpesiti
capitală capital city - chepităl siti
caracteristică - characteristic - cherăcteristic
care - which - uici
carte book - buc
cascadă waterfall - uatăfol
cască headphone, earphone - hedfoun, iăfoun
catod - catode - chetăd
căsuţă poştală - post office box, P.O.Box - post ăfis bax, pi-ou-bax
(a) căuta, căutare - (to) search - sãci
câmp - field - fild
câmp electric electric field - ilectric fild
când - when - uen
câştig - gain - ghein
câteva / câţiva a few - ă fiu
ce what - uat
ceas - clock - cloc
ceaţă / ceţos - fogg / foggy - făg / fãghi
cerere - application - ăplicheişăn
certificat certificate - sãrtificheit
cheie - key - chi
cheie de manipulaţie simplă - straight key - streit chi
(eu) chem - I call - ai col
(tu) chemi you are calling - iu a coling
(el / ea) cheamă he/she is calling - hi/şi iz coling
(ei) cheamă - they are calling - dei a coling
cifră - figure, number - figă, nambă
cine - who - hu
circa - about - ăbaut
circuit - circuit - sirchit
circuit deschis - open circuit - oupăn sirchit
circuit imprimat - printed circuit board, PCB printăd sirchit bord, pi-si-bi
circuit integrat - integrated circuit, IC - intăgreităd sirchit, ai-si
circuit închis - closed circuit - clozd sirchit
clixuri de manipulaţie - key clicks - chi clix
club club - clab
cod poştal - ZIP code - zip coud
codul culorilor - colour code - colăr coud
(a) colecţiona / eu colecţionez - to collect / I collect - tu colect / ai colect
compresor compressor - compresă
comunicare - communication - camiunicheişân
comutare pe emisie acţionată vocal - voice operated transmission, VOX -
                                                                     vois apăreităd trenzmişân, vox
(a) comuta, comutator, şaltăr - (to) switch - (tu) suici
comutator de antenă antenna switch - entenă suici
concediu - holiday, vacation - halidei, văcheişăn
concurent competitor - campetită
concurs / participare în concursuri - contest / contesting - cantest / cantesting
condensator - capacitor - căpesită
condiţii (de propagare) - conditions - candişăns
conductă (şi în sens de propagare preferenţială) - pipe line - paip lain
conductor conductor - condactă
conductivitate - conductivity - candăctiviti
(a) conecta to connect - tu conect
conector connector - cănectă
conexiune connexion - cănecşăn
(eu / tu) confirm / confirmi I /you confirm - ai /iu confãm
confirmare confirmation - canfirmeişăn
confirmat confirmed - canfămd
construcţie - construction - cănstracşăn
contact - contact - cantăct
continent continent - cantinănt
contragreutate - counterpoise - cauntăpăiz
control (RS, RST) report - ripot
control automat al amplificării - automatic gain control, AGC - 
                                                           outometic ghein căntrol, ei-gi-si
control automat al nivelului automatic level control, ALC -
                                                            outometic levă căntrol, ei-el-si
control automatic al volumului - automatic volume control, AVC -
                                                           outometic volium căntrol, ei-vi-si
controlor de reţea - net control - net căntrol
conversaţie prelungită rag chewing - reg ciuing
copie copy - copi
corect / a corecta - correct / to correct - corect / tu corect
cotizaţie (la un club) - subscription - sabscripşăn
cristal crystal - cristăl
cu with - uid
cum how - hau
cuplaj coupling - căpling
cupon de răspuns internaţional international reply coupon, IRC -
                                                            intăneişănăl riplai capăn, ai-a-si
curat (neinterferat) - clear - cliă
curent - current - carănt
curent alternativ alternating current, AC - eltărneiting carănt, ei-si
curent continuu - direct current, DC - dârect carănt, di-si
cutremur - earthquake - ărtcueic
cuvânt - word - uăd
cuvinte pe minut (cinci semne) - words per minute, WPM - uăds peă minit, dabliu-pi-em

De ce? – why?  - oai 
deal / deluros - hill / hilly - hil / hili
deasupra - above - ăbav
deasupra nivelului mării - above sea level, ASL ăbav si levăl, ei-es-el 
deasupra solului above ground level, AGL - ăbav graund levăl, ei-gi-el
decembrie December - disembă
decibel - decibel, DB - desibăl, di-bi
(a) deconecta to disconect - tu disconect
dedesubt - below - bilou
defazaj - phase difference - feiz difărăns
defect (stricat) - defective - defectiv
defecţiune / defecţiuni - trouble / troubles - trabăl / trabăls
(a) demonta to dismantle - tu dismantăl
deoarece - because - bicoz
(a) depana, a repara to repair - tu riper
depărtat distant, remote - distănt, rimot
deplasare de frecvenţă - frequency shift - fricuănsi şift
(a) descărca (de ex. de pe net) - to download - tu daunlod
(a) descărca, descărcare (electrică) discharge - disciargi
(a) deschide / deschis / deschidere - to open / open / opening - 
                                                                                tu oupăn / oupăn / oupăning
desculţ (numai cu transiverul) - barefoot - berfut
despre - about - ăbaut
detector detector - detectă
(a) deteriora / deteriorat - to damage / damaged - tu demigi/ demigid
devreme - early - ărli
diagramă de radiaţie - radiation pattern - redieişăn patăn
diferenţă - difference - difărăns
diferenţă (de frecvenţă) offset - ofset
dificil - difficult - dificălt
difuzor loudspeaker, speaker - laudspică, spică
dimineaţă morning - monin
diodă luminescentă - light-emitting diode, LED -lait-ămitin daioud, led
diplomă - award - auărd
dipol cu trapuri trap dipole - trep daipol
director (element) - director - dârecto
directivitate - directivity - dârectiviti
direcţie - direction - dârecşăn
direcţional, directiv - directional - dârecşănăl
distanţă distance - distăns
distorsiune - distorsion - distorşăn
district, comitat, judeţ - county - cãunti
district radio - call area - col eriă
dolar dollar, «greenstamp» - dală, grinstemp
dragă dear - diă
dublă conversie - double conversion - dabăl converşân
dublor doubler - dablă
duminică Sunday - sandei
după-amiază - afternoon – aftănun
DX-man - DX-er - di-exă

Echipament - equipment, setup - echipmănt, setap
echipament de emisie rig - rig
echipă team - tim
echipier member of the team, team member - membă av dă tim, tim membă
ecran - screen - scrin
ecran, ecranat shield, shielded - şild, şildăd
efort effort - efărt
electric electric - ălectric
electricitate - electricity - ălectrisiti
electrizare - electrification - ălectrificheişăn
electrod electrode - electrăd
electronică electronics - electronix
electromagnet - electromagnet - electromegnăt
element - element - elămănt
element de acord - matching element - mecing elămănt
element parasitic - parasitic element - perăzitic elămănt
emisfera australă / boreală - Southern / Northern hemisphere -
                                                                                          sadărn / nodăn hemisfiă
emisie, emisiune - emission - emişăn
emisiune de radiodifuziune - broadcasting - brodchesting
emiţător - transmitter - trensmită
entitate entity – entiti
eroare, greşeală - error, mistake - erăr, misteic
est - east - ist
etaj (electronic) - stage - steigi
etaj preamplificator - driver - draivă
etichetă (de ex. pt. andosarea unei diplome) - sticker - stică
euro Euro - iurău
european - European - iuropiăn
evidenţa legăturilor pe computer - computer logging - compiută loging
excitator exciter - ecsaită
(a) expedia - to send - tu send
(a) expedia (o marfă) to dispatch - tu dispeci
(a) expedia) (o scrisoare) to post (a letter) - tu post (ă letă)
expediţie DX - DX-pedition - di-ex-pedişăn
expediţionar expeditionar - expedişânăr
exterior external, remote - externăl, rimot
(VFO) exterior - remote VFO - rimot vi-ef-ou

Familie - family - femili
fază phase - feiz
februarie - February - februări
feding - fading - feding
felicitări - congratulations - congrătuleişăns
fereastră - window - uindău
(a) fi - to be - tu bi
fişă de curent - plug - plag
fider - feeder - fidă
fiecare each - ici
fiică daughter - dotă
filtru filter - filtă
filtru trece-jos - low-pass filter - lău-pes filtă
filtru trece-sus - high-pass filter - hai-pes filtă
filtru trece-bandă band-pass filter - bend-pes filtă
filtru mecanic mechanical filter - mechenicăl filtă
filtru notch notch filter - noci filtă
fir wire - oaiă
fiu son – san
foaie centralizatoare (concurs) summary sheet - samări şit
fonie (şi telefon) - phone - foun
(a) forvarda - to forward - tu fovăd
fotografie / poză - photograph / picture - fotogrăf / picciăr
francare postage - posteigi
frate - brother - bradăr
frecvenţa cea mai înaltă utilizabilă maximum usable frequency, MUF -
                                                                                meximăm uzãbăl fricuănsi, em-iu-ef
frecvenţa exactă (în codul Q) QRG - chiu-a-gi
frecvenţă - frequency - fricuănsi
frecvenţă audio - audio frequency, AF - oudio fricuănsi, ei-ef
frecvenţă de ieşire - output frequency - autput fricuănsi
frecvenţă foarte înaltă - very high frequency, VHF veri hai fricuănsi, vi-eici-ef
frecvenţă intermediară intermediate frequency, IF - intămidiăt fricuănsi, ai-ef
frecvenţă liberă clear frequency - cliă fricuănsi
frecvenţă ocupată - occupied frequency - ocupaid fricuănsi
frecvenţă rezonantă - resonant frequency - resonănt fricuănsi
frecvenţă ultraînaltă - ultra high frequency, UHF - oltră hai fricuănsi, iu-eici-ef
frig cold - cold
frumos - fine, beautiful - fain, biutifăl
fulger - lighting - laitnin
funcţie, funcţiune function - fancşăn
furnizor (de internet) (internet) provider -intănet provaidă
furtună / furtună cu trăsnete - storm / thunderstorm - stom / tandăstom


Garanţie - warranty - uărănti
gata (pregătit) ready - redi
gata (terminat) - finished - finişd
(a) gândi (a crede) / eu cred că... - to think / I think that ... - tu tinc / ai tinc det ...
generator generator - genereită
geografic - geographical - giogreficăl
geografie / geografic geography / geographical giogrăfi / giogrãficăl
ger / geros - frost / frosty - frast / frasti
gigahertz - gigahertz - gigăhărţ
glob (pământesc) - globe - gloub
glob ocular (şi în sensul de întâlnire personală) - eye ball - ai bol
grabă / în grabă / sunt grăbit hurry/ in a hurry / I am in a hurry - 
                                                                                      hari / in ă hari / ai em in ă hari
grad / grade - degree / degrees - digri / digriz
gratis - free of charge - fri av ciargi
greşeală - mistake, error - misteic, erăr
greşit - mistaken, wrong - misteicăn, rong
grilă - grid - grid
grup (de radioamatori), gaşcă gang – gheng

Hartă - map - mep
hertz - hertz - hărţ

Ianuarie - January - giăniuări
iar - again - ăghein
iarnă - winter – uintă
ieftin - cheap - cip
ieri yesterday - iestădei
ieşire (despre putere) - output - autput
impedanţă impedance - impidăns
importanţă importance - impotăns
(a) imprima (a înregistra) to record, to register - tu ricord, tu registăr
imprimat (tarif poştal redus) - printed matter - printăd metă
indicativ - call-sign - col-sain
inductanţă inductance - indactăns
inductor - inductor - indactă
(a) informa to inform - tu infom
informaţie - information - infomeişăn
insignă badge - begi
instabil unstable - ansteibăl
instabilitate de frecvenţă în telegrafie chirp - cirp
instala, instalaţie to install, installation - tu instal, instăleişân
instrument instrument - instrumănt
insulă - island - ailănd
inteligibilitate - readability - ridăbiliti
inteligibilitate (în codul Q) - QRK - chiu-a-chei
intensitatea câmpului - field strength - fild strent
interacţiune - interaction – intăecşăn
(a fi) (sunt) interesat de... - to be (I am) interested in... - tu bi (ai em) intărăstăd in...
interfaţă interface - intăfeis
interferare a semnalului TV - television interference, TVI - televijân intăfiăns, ti-vi-ai
interferenţă, QRM - interference, QRM - intăfiăns, chiu-a-em
interferenţă intenţionată malicious interference - mălişiăs intăfiăns
interferenţă naturală (paraziţi atmosferici) (în codul Q) QRN - chiu-ar-en
interferenţă de pe o frecvenţă apropiată - splatter - spletă
interior / interioară (de ex. o antenă) - indoor - indor
intermodulaţie - cross-modulation - cras-mădiuleişăn
internaţional - international - intăneişănăl
interzicere / interzis interdiction / forbidden - interdicşân / forbidăn
intrare (despre putere) - input - input
inundaţie - inundation, flood - inăndeişăn, flad
(a) inversa - to reverse - tu rivãs
ionosferă ionosphere - aionosfă
iulie - July - giulai
iunie June - giun
izolator / izolaţie insulator / insulation -
izolaţie -  insulation -insuleişăn

Împământare grounding - graundin
împământat earthed , grounded - ărdăd, graundăd
înainte (în faţă) ahead - ăhed
înainte (vreme) - before - bifor
înainte de... (anticipaţie)prior to... - priăr tu...
înalt high - hai
înaltă frecvenţă - high frequency, HF - hai fricuănsi, eici-ef
înaltă (joasă) tensiune high (low) tension - hai (lău) tenşăn
înapoi - back - bec
înălţime - height - heit
înălţime efectivă - effective hight - ăfectiv heit
încălzire - warmup - uărmap
(a) încărca - to upload - tu aplăud
încărcătură - load - loud
încărcare - loading - louding
încărcător charger - ciargiă
începător beginner - bigină
(a) începe, început to begin, beginning - to bigin, biginin
(a) încerca to try, to attempt - tu trai, tu ătemt
încercare (probă) - attempt, test - ătemt, test
(a) închide / eu închid / tu închizi to close/ I close/ you close tu cloz / ai cloz / iu cloz
(a) închide (un aparat) - to turn off - tu tărn af
(a) îndepărta - to remove - tu rimuv
îndepărtat (şi în sensul de «exterior») remote - rimot
(a) îndoi, îndoit, flexat - to fold, folded - tu fold, foldăd
îngrămădire (de staţii) - pile-up - pail-ap
îngrijorare / îngrijorat - worry / worried - uãri / uãrid
(a) înlocui - to replace - tu ripleis
(a) înmagazina (în memorie) - to store - tu stor
însă but - bat
însorit - sunny - sani
(a) întâlni / a se întâlni cu ... - to meet / to meet with ... tu mit / tu mit uid ...
întâlnire (fixată în prealabil) - schedule, sked - şcegiăl, sched
întâmplător - accidentaly, by chance - exidentăli, bai cens
(a) întârzia / am întârziat / ai întârziat - to be late/ ai em late / you are late -
                                                                                        tu bi leit / ai em leit / iu a leit
întârziere delay - dilei
(a) întoarce (prin rotire) to turn - tu tăn
între - between - bitvin
(a) întreba / eu întreb / tu întrebi - to ask / I ask / you ask - tu asc / ai asc / iu asc
întrebare question - cueşăn
întrecere - competition, contest - campetişân, cantăst
întuneric - dark - dac
(a) înţelege to understand - tu andăstend
înţelegere - understanding - andăstening

Joasă frecvenţă - low frequency, LF - lãu fricuănsi, el-ef
joc game - gheim
joi Thursday - tăzdei
jos down - daun
jos (la joasă înălţime) - low - lău
judeţ (în Anglia şi S.U.A.: comitat) - county – caunti

Kilociclu - kilocycle - chilosaicăl
kilohertz - kilohertz - chilohărţ
kilometru - kilometer - chilomită
kilowatt - kilowatt - chilovăt

Lac - lake - leic
lampă valve, tube - vălv, tiub
larg - wide - uaid
latitudine - latitude - letitiud
lărgime de bandă - bandwidth - benduit
legătură (conexiune) - connection - cănecşân
legătură (radio) - contact - cantăct
legătură bilaterală - two-way contact - tu-vei cantăct
legătură dublă, dublură (în concurs) - duplicate contact, dupe - daplicheit cantăct, diup
legătură la mare distanţă - DX contact - di-ex cantăct
legătură telefonică prin intermediere radio - phone-patch - foun-peci
lent - slow - slãu
limpede (cer) clear - cliă
liniar - linear - lineă
linie (în telegrafie) dash - deş
linie de alimentare - feeder - fidă
literă letter - letă
lângă - near - niă
limbă (filologic) - language - lenguigi
limba arabă / ebraică / engleză / franceză / germană / greacă / maghiară / italiană / olandeză / română /rusă / spaniolă / suedeză - Arabic / Hebrew / English / French / German / Greek / Hungarian / Italian / Dutch / Romanian / Russian / Spanish / Swedish 
- ărebic / hibru / ingliş / frenci / giămăn / gric / hangheriăn / itelian / daci / roumeniăn / raşăn / speniş / suidiş
limbă maternă - mother tongue - madă tong
limbă străină - foreign language - forein lenguigi
linie de alimentare feed line - fid lain
(a) lipi (a suda) - to solder - tu soldă
lipitură - soldering - soldering
lob de radiaţie radiation lobe - redieişăn loub
localitate - locality, place - locãliti, pleis
locator - locator - locheităr
locatoare mondiale - world wide locators - uărld uaid locheitărs
longitudine - longitude - longitiud
(a) lucra / eu lucrez / tu lucrezi - to work/ I work/ you work - tu uãrc / ai uãrc / iu uărc
lucrat, lucraţi, lucrate worked - uărcd
lună / lunar (calend.) month / monthly - mans / mansli
lună (astronomic) - moon - mun
lungime - length - lent
lungime de undă - wavelength - uevlent
luni - Monday - mandei

Magnetic - magnetic - măgnetic
mai May – mei
majusculă - capital letter - chepităl letă
manager manager - menegiă
manipulator - bug, key - bag, chi
manipulator electronic - electronic keyer electronic chiă
manipulator simplu straight key - streit chi
manipulaţie - keying - cheing
manipulaţie prin deplasarea frecvenţei - frequency shift keying, FSK -
                                                                                      fricuănsi şift cheing, ef-es-chei
manual («carte» şi adj. antonim la «automat») - manual - meniuăl
manual de operare - operator's manual - apăreităr-s meniuăl
martie - March - maci
marţi Tuesday - tiuzdei
mărime - size - saiz
măsura / măsurare to measure / measurement tu meşãr / meşămănt
măsurător de unde staţionare - SWR-meter - es-dabliu-a-mită
măsurător al puterii emise - powermeter - pauămită
medic, doctor - physician, medical doctor, doctor, M.D. - 
                                                            fizişăn, medicăl dactă, dactă, em-di
medicament - medicine - medisin
megaciclu - megacycle - megăsaichăl
megahertz megahertz - megăhăţ
membru member – membă
membru (calitatea de) membership - membăşip
memorie memory - memări
memorie iambică - iambic memory - iembic memări
mesaj message - mesăgi
microfon - microphone, mike - maicrăfoun, maic
microprocesor - microprocessor - maicroprocesăr
miercuri Wednesday - uenzdei
miez - core - cor
miezul nopţii - midnight - midnait
milă - mile - mail
minunat - beautiful, wonderful - biutiful, uandăful
minut minute - minit
mâine - tomorrow - tumorou
mobil, maritim-mobil - mobil, maritime mobil - măbil, meritaim măbil
mod (de lucru) mode - moud
mod(uri) digital(e) - digital măud(s) - digităl măud(s)
(a) modula - to modulate - tu mădiuleit
modulaţie - modulation - mădiuleişăn
modulaţie de amplitudine amplitude modulation, AM - emplitiud mădiuleişăn, ei-em
modulaţie de frecvenţă - frequency modulation, FM - fricuănsi mădiuleişăn, ef-em
mohorât (despre vreme) - dull - dal
monitor monitor - monită
montare la nivelul solului ground mount - graund maunt
mult / multe / o mulţime de ... much / many / plenty of ... - maci / meni / plenti av ...
multioperatori (categorie de concurs) - multioperator maltiapăreită
munte / muntos mountain / mountainous - mauntein / maunteinăs

(a) Naviga (pe net) - to surf - tu sãf
negativare bias - baiăs
nivel de zgomot noise level - noiz levăl
noapte night - nait
noiembrie - November - nouvembă
nord, nordic - north, northern - nod, nodăn
nord-est / nord-vest - north-east / north-west - nod-ist / nod-uest
noros - cloudy - claudi
nou new - niu
nou-nouţ - brand new - brend niu
noutate, ştire news - niuz
număr - number - nambă
nume - name – neim
nume de famile surname, family name - sărneim, femili neim

Octombrie October - octoubă
ocean - ocean - oşăn
ocupat (persoană) - busy - bizi
ocupată (frecvenţă) - in use, occupied - in iuz, ăcupaid
oficiu poştal post office - post ăfis
omnidirecţional omnidirectional - amnidârecşănăl
(a) opera / eu operez - to operate / I operate  - tu apăreit / ai apăreit
operator - operator - apăreită
operaţie, operaţiune - operation - apăreişăn
operaţie pe frecvenţe diferite la emisie şi recepţie split frequency operation  -
                                                                                                split fricuănsi apăreişăn
opţiune, opţional - option, optional - opşân, opşânăl
oraş - town, city - taun, siti
oră - hour - auăr
oscilator - oscillator - ossileită
oscilator cu cristal crystal oscillator - cristăl ossileită
oscilator cu frecvenţă variabilă variable frequency oscillator, VFO
                                                                                        veriebăl fricuănsi ossileităr, vi-ef-ou
oscilator de bătăi - beat frequency oscillator, BFO - bit fricuănsi ossileită, bi-ef-ou

Pachet radio packet radio - pechit rediou
pagină page - peigi
pagină de internet - site, website - sait, uebsait
pagubă - damage - demigi
pailap - pile-up - pailap
pană de curent - power failure - pauă feiliă
panou frontal / panou posterior - front panel / rear panel - front penăl / riă penăl
par avion - by air mail - bai er meil
parolă - password - pesuăd
(a) participa - to take part - tu teic pat
parţial - partly - patli
pas step - step
pată solară / pete solare sunspot / sunspots - sanspăt / sanspăţ
pământ earth – ăd
pătrat - square - scuer
PEP - Peak envelope power (PEP) - pic envălop pauă, pi-i-pi
per (în indicative bară de fracţie, / ) - stroke - strouc
perturbarea radiodifuziunii - broadcast interference, BCI -broudchest intăfiăns, bi-si-ai
perturbarea televiziunii - television interference, TVI televijăn intăfiăns, ti-vi-ai
picior, picioare - foot, feet - fut, fit
pierdere de inserţie insertion loss - inserşăn las
pilon - mast - mast
pilon autoportant - free-standing tower - fri-stenin tauă
pirat (neautorizat) pirate, bootlegger - pairăt, butlegă
placă - plate - pleit
placă de bază - motherboard - madăbod
placă de sunet - soundcard - saundcad
placă imprimată - printed circuit board , PCB - printăd sirchit bod, pi-si-bi
plăcere / cu plăcere - pleasure / with pleasure - plejăr / uid plejăr
plăcut - nice, pleasant - nais, plezănt
plic de răspuns - self-addressed envelope, SAE - self-ădresd envăloup, es-ei-i
plic de răspuns timbrat - self-addressed and stamped envelope, SASE -
                                                            self-ădresd end stempd envăloup, es-ei-es-i
ploaie / ploios - rain / rainy - rein / reini
poate maybe - meibi
poimâine the day after tomorrow - dă dei aftă tumorou
polarizare - polarization - polărizeişăn
polarizare orizontală / verticală horizontal / vertical polarization -
                                                                                  horizontăl / văticăl polărizeişăn
pornit / oprit on / off - an / af
portabil - portable - potăbăl
postmeridian - postmeridian, p.m. - pastmeridiăn, pi-em
poştă - post - post
poză - picture - picciă
poziţie - position - pazişăn
prefix - prefix - prifix
(a) prelucra, prelucrare - to process, processing tu proses, prosesin
prelucrare digitală a semnalului - digital signal processing, DSP 
                                                                    digităl signăl prosesin, di-es-pi
prenume - first name, given name - făst neim, ghivăn neim
previziune (de ex. de propagare) - forecast - forchest
prieten / prietenos / prietenie friend / friendly / friendship - frend / frendli / frendşip
primăvară - spring - spring
procent - percent - părsent  (100% - one hundred percent - oan handrăd părsent)
procesor - processor – prousesă
profesie / profesional - profession / professional proufeşăn / proufeşănăl
program - programme (şi program), software - progrem, săftuer
program gratuit freeware - friuer
propagare propagation - propăgheişăn
propagare la distanţă mare / mică long skip / short skip - lon schip / şot schip
propagare transecuatorială - transequatorial propagation, TEP
                                                                           trensecuătoriăl propăgheişăn, ti-i-pi
protector de ecran - screensaver - scrinseivă
provizoriu - temporary - temporări
PSK PSK - pi-es-chei
punct (în telegrafie) dot - dăt
punct S (din RST) S-unit - es-iunit
punct de alimentare feed point - fid point
punere la masă - earthing - ăding
purtătoare carrier - cheriă
putere / puternic - power / powerful (strong) pauă / pauăful (strong)
putere de ieşire / intrare - output power / input power - autput pauă / input pauă
putere de vârf - peak envelope power, PEP pic envăloup pauă, pi-i-pi
putere mare, mărită high power, QRO - hai pauă, chiu-ar-ou
putere maximă autorizată - maximum legal power meximăm ligăl pauă
putere medie - medium power - midiăm pauă
putere mică, diminuată low power, QRP - lău pauă, chiu-ar-pi
putere radiată radiated power - redieităd pauă
puternic, tare (ca volum) - loud – laud

QRG - chiu-ar-gi
QRL -  chiu-ar-el
QRM - chiu-ar-em
QRN - chiu-ar-en
QRO - chiu-ar-ou
QRP - chiu-ar-pi
QRQ - chiu-ar-chiu
QRS - chiu-ar-es
QRT - chiu-ar-ti
QRU - chiu-ar-iu
QRV - chiu-ar-vi
QRX - chiu-ar-ex
QRZ - chiu-ar-zed
QSB - chiu-es-bi
QSL - chiu-es-el
QSO - chiu-es-ou
QSP - chiu-es-pi
QSY - chiu-es-oai
QTC - chiu-ti-si
QTH - chiu-ti-eici

Radial (al unei antene) - radial - rediăl
radiator - radiator - redieită
radiaţie - radiation - redieşân
radioamatoare tânără - young lady, YL - iang leidi, oai-el
radioamatoare căsătorită - ex-YL - ex-oai-el
radioamator - radio amateur, ham - rediou emătă, hem
radioamator decedat - silent key - sailănt chi
radioamator receptor (în unde scurte) - short wave listener, SWL - 
                                                                                       şot uev lisnă, es-dabliu-el
radioamatorism - amateur radio - emătă rediou
radiodifuziune (staţie de) - broadcast, broadcasting station -
                                                                       broudchest, broudchesting steişăn)
radiofrecvenţă - radiofrequency, RF - redioufricuănsi, ar-ef
radio-pachet - packet radio - pechit rediău
radiotelefon portabil - walkie-talkie - uãlchi-tolchi
radioteleimprimare - radio teletype, RTTY - rediou teletaip, a-ti-ti-oai
rapid, repede, iute - rapid, fast, quickly - repid, fest, cuicli
raport - report - ripot
raport de unde staţionare - standing wave ratio, SWR stenin uev reşiou, es-dabliu-a
raport faţă-spate - front-to-back ratio - frant-tu-bec reşiou
raport semnal-zgomot - signal-to-noise ratio (S/N) - signăl-tu-noiz reşiou
răcoare, răcoros (în jargon: mişto) - cool - cul
răsărit - sunrise – sanraiz
răspuns - answer – ensvă
rău, deranjant - bad - bed
râu - river - rivă
receptor (aparat) / recepţie - receiver / reception - risivă / risepşăn
reflectometru - SWR-meter - es-dabliu-a-mită
reflector - reflector - riflectă
reflexie - reflection - riflecşăn
reflexie pe lună - Earth-Moon-Earth (EME), moonbounceărt-mun-ărt, i-em-i, munbăuns
(a) regla - to adjust - tu ădgiast
regiune - region - rigiăn
regulament - regulation - regâleişăn
regulă, reguli - rule, rules - rul, ruls
releu - relay - rilei
(a) repara - to repair - tu riper
repetor (staţie) - repeater (station) - ripită (steişăn)
repetor vocal - vocal repeater - vocăl ripităr
(a) respecta (regulile) - to observe - tu obsãrv
reţea - net, network - net, netuăc
(a) reveni (a răspunde la un apel) - to come back - tu cam bec
revistă - magazine - megăzin
rezistenţă - resistance - rezistăns
rezonanţă - resonance – rezănăns
RIT - receiver incremental tuning (RIT) risivă incrementăl tiuning, rit
român, română (naţionalitate şi limbă), românesc - Romanian - roumeniăn
rotativ - rotatable - roteităbăl
rotor - rotator - roteită
RST (inteligibilitate, tărie, ton) - RST (readability, strength, tone)
                                                                                    a-es-ti (ridăbiliti, streng, toun)
RTTY - radioteletype (RTTY) - rediăutelătaip, a-ti-ti-oai
rugăminte, cerere - request - ricuest
(a) rupe / rupt - to break / broken - tu breic / brocăn
ruptor - circuit breaker - sirchit breică

Salutări - greetings - gritings
sarcină - loading - loudin
sarcină artificială - dummy load - dami loud
sat - village - viligi
satelit - satellite – setălait
săptămână / săptămânal - week / weekly - uic / uicli
sărbătoare (zi liberă) - holiday - hălidei
sărbătoare naţională (zi) - national commemoration dayneişănăl camemoreişăn dei
sâmbătă - Saturday - satădei
sârmă - wire - uaiă
scală - dial, tuning dial - daiăl, tiunin daiăl
(a) scana, scaner, scanare - to scan, scanner, scanningtu schen, schenă, schening
schemă - schematic - schămetic
(a) schimba / eu schimb (a modifica) - to change / I changetu ceingi/ ai ceingi
(a) schimba (scrisori, QSL-uri, controale) - to exchangetu exceingi
scor - score - scor
scor pretins (înainte de publicarea rezultatelor) claimed score - cleimd scor
(a) scrie (cu mâna) - to write - tu rait
(a) scrie, a tasta (la claviatură) - to type - tu taip
scrisoare / scrisoare recomandată - letter / registered letter letă / registărd letă
scrisoare expediată pe cale terestră - surface mail letter sărfes meil letă
scrisoare par avion - air mail letter - er meil letă
sculă - tool – tul
scump - expensive - ixpensiv
scurt / scurt-circuit - short / short-circuit şot / şot-sirchit
(a se) scuza - to apologize - tu ăpologeaiz
scuzaţi-mă - excuse me - exchiuz mi
seară - evening - ivning
secundă - second - secănd
selectivitate - selectivity - selăctiviti
semiconductor - semiconductor - semicăndactă
semnal - signal - signăl
sensibilitate - sensitivity - senzitiviti
septembrie - September - septembă
set de piese preambalate (pentru un montaj) - kit - chit
sfârşit - end - end
siguranţă (fuzibilă) - fuse - fiuz
singur operator (categorie de concurs) - single operator – singăl apăreită
slab / slăbiciune (volum, putere) - weak / weaknessuic / uicnăs
s-metru - S-meter - es-mită
soclu - socket - sãchit
sol - soil - soil
(a) solicita - to apply - tu ăplai
solicitare, cerere - application - ăplicheişăn
soră - sister - sistă
S.O.S. în fonie - Mayday - meidei
soţ - husband - hasbănd
soţie - wife, XYL - uaif, ex-oai-el
spirit radioamatoricesc - ham spirit - hem spirit
sprijin, asistenţă - support - săpot
stabil - stable - steibăl
stat - state - steit
State (S.U.A.) - States - steiţ
staţie comercială - commercial station - comăşăl steişăn
staţie de radioamator - amateur radio station - emătăr rediou steişăn
staţie de radiodifuziune - broadcasting stationroudchesting steişăn
staţie (fixă / mobilă / portabilă) - (fixed / mobile / portable) station -
                                                                           (fixăd / mobail / potăbăl) steişăn
staţie de bruiaj, care bruiază - jamming station - gemin steişăn
stradă - street - strit
străin (adjectiv) - foreign – forein
sud - south - saud
sud-est / sud-vest - south-east / south-west saud-ist / saud-uest
suficient, destul - sufficient, enough - safişănt, inaf
sufix - suffix - safix
sunet - sound - saund
suplimentar - additional - ădişionăl
suportul elemenţilor antenei - boom - bum
supraîncărcare, suprasarcină - overload - ovăloud
supramodulaţie - overmodulation - ovămădiuleişăn
sus - up - ap
şansă - chance - cens
şasiu - chassis, frame - şesi, freim
şedere - stay - stei
ştecăr - plug - plag
(a) şti / eu ştiu - to know / I know - tu nou / ai nou
şurub - screw - scru

Taifas - chat - cet
taifas prelungit, pălăvrăgeală (nepeiorativ) - rag chewingreg ciuin
tare (ca volum al semnalului) - loud - laud
tastatură - keyboard - chibord
tastă pentru trecerea pe emisie în fonie - push-to-talk, PTT puş-tu-tolc, pi-ti-ti
taxă, preţ (de ex. pentru o diplomă) - fee - fi
(a) tăia - to cut - tu cat
tăria semnalului - signal strength - signăl stren
telecomandă - remote control - rimot căntrol
telefon - telephone, phone - telăfoun, foun
telefon celular - cell phone - sel foun
telegramă - telegram - telăgrem
televiziune cu baleiaj lent - slow scan television, SSTVslău schen televijân, es-es-ti-vi
temperatură - temperature - tempriciă
timbru / timbrat - stamp, stamped - stemp, stempd
timbru verde (dolar) - green stamp - grin stemp
timp - time - taim
timp local (ora locală) - local time - locăl taim
timp universal coordonat - Universal Time Coordinated -
                                                                  univăsăl taim co-ordineităd, iu-ti-si
tânăr - young - iaung
târziu / prea târziu - late / too late - leit / tu leit
toamnă - autumn, fall - otăm, fol
ton - tone, note - toun, nout
ton adiacent (de ex. tonul monitorului de telegrafie) - side tone - said toun
tot, toţi, toate - all - ol
totdeauna - always - olveis
totul - everything - evriting
trafic cu o terţă parte - third party traffic tărd parti trefic
trafic de urgenţă - emergency traffic - imărgiănsi trefic
transformator - transformer - trensformă
transiver - transceiver – trensivă
(a) transmite (a emite) - to transmit - tu trensmit
transverter - transverter - trensvertă
tranzistor - transistor - trenzistă
trap / cu trapuri - trap / trapped - trep / trepd
treabă, ocupaţie, serviciu - job - giab
tresă - braid - breid
tub, lampă radio - tube, valve - tiub, velv
turn (de ex.pilon de antenă) - tower - tauă
ţară - country - cãuntri
(la) ţară (la sat) - in the country, in the countryside - in dă căuntri, in dă căuntrisaid
ţară rară - rare country - rer cãuntri
ţară confirmată - confirmed country - confãmd căuntri
ţară necesară (nelucrată) - needed country - nidăd cãuntri
ţară lucrată / ţări lucrate - worked country / worked countries 
                                                                                         uărcd căuntri / uărcd căuntris
ţeavă - pipe – paip

(a) Uita / eu uit - to forget / I forget tu forghet / ai forghet
ultimul, ultima - the last - dă last
umed - wet - uet
undametru - wavemeter - uevmită
undă / jumătate de undă / sfert de undă wave/ half wave/ quarter wave -
                                                                                              uev / haf uev / cuată uev
undă continuă (telegrafie) - continuous wave, CW căntinuăz uev, si-dabliu
undă terestră - ground wave - graund uev
unde - where - ueă
unghi de radiaţie - angle of radiation - enghăl av redieişân
unidirecţional - unidirectional - iunidârecşănăl
urgenţă - emergency - imărgiănsi
următorul, următoarea - next - next
uscat / secetos - dry / draughty - drai / drăuti
uşor (lipsit de dificultate) - easy - izi
uşor (ca greutate) - light - lait
utilizator - user - iuzăr

Vară - summer - samă
(a) vâna / vânătoare (şi DX-uri)to hunt / hunting sau to chase / chasing -
                                                                                        tu hant / hanting tu ceis, ceising
vârf (de munte sau punct maxim al semnalului) - peak - pic
      de ex. «ajungi la vârfuri la nivelul de S8» - you are peaking S8 - iu a pichin es eit
vânătoare de DX-uri - DX chasing - di-ex ceising
vânător de diplome - award hunter - auãrd hantă
vânt / vântos - wind / windy - uind / uindi
(a) veni / eu vin - to come / I come - tu cam / ai cam
(a) verifica - to check - tu cec
veritabil (nu pirat) - genuine - giãnuin
vest / vestic - west / western - uest / uestăn
vineri - Friday – fraidei
viscol - blizzard, snowstorm - blizărd, snãustom
viteză / viteză mare / viteză mică - speed / high speed / low speed -
                                                         spid / hai spid / lău spid (în codul Q: QRQ/QRS)
voce - voice - vois
volt / voltaj - volt / voltage - volt / volteigi
voltmetru - voltmeter - voltmită
vreme (meteo) - weather, WX - uedă, dabliu-ex

Watt - watt - uat
wattmetru - wattmeter – uatmită

Zăpadă - snow - snãu
zero bătăi - zero beat - zirou bit
zgomot, zgomotos - noise, noisy - noiz, noizi
zi / zilnic - day / daily - dei / deili
zi de lucru - working day - uăcin dei
zi de naştere - birthday - bărsdei
zonă - zone, area - zoun, eria
zori de zi - dawn - dăun
zvon - rumour – rumăr

*   *   * 

Copyright©Francisc Grünberg. Toate drepturile rezervate. All rights reserved

visitor globe